.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: magnol@lviv.farlep.net

Гуманітарні науки

Балабанова Л. В., Германчук А. М.
Підручник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 368 с.
ISBN 978-617-574-072-9
Підручник присвячено актуальним теоретичним і методико-прикладним питан-
ням здійснення логістичної діяльності на підприємствах.
У підручнику розкрито концептуальні...     Детальніше

О.В. Виноградова, В.Г.Дарчук

Навчальний посібник. Львів: “Магнолія 2006”. -185 с.

ISBN 978-617-574-063-7

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства» спеціальності 6.140103, враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Автори посібника розглядають найбільш важливі...     Детальніше

Савельєв В. П., Повторева С. М.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”. – 328 с.

ISBN 978-617-574-041-5

У навчальному посібнику з урахуванням новітніх вимог державного стандарту нормативних дисциплін, розробленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, розглядаються історичні аспекти розвитку культурології, етики, естетики, а також найбільш актуальні проблеми цих...     Детальніше

Савельєв В. П.

Навчальний посібник, 2011. – 279 с.

ISBN 978-966-2025-20-0

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Словник містить понад 280 статей, в яких достатньо повно і в достатній формі розкриваються основні етичні поняття, моральні терміни і погляди відомих людей етичної думки. Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів...     Детальніше

Харцій О. М.

Візуальна психодіагностика / Навчальний посібник (модульний варіант). – Львів, «Магнолія 2006»- 224 с.

ISBN 978-966-2025-80-4

В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику як науку, визначено рівень знань, умінь та навичок, які потрібні спеціалістам для успішного вирішення проблем під час ділового спілкування, пізнання ділового...     Детальніше

О. Є. Гриджук

Навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – [2-е вид., випр. і доп.]. – Львів : Магнолія 2006. – 238 с.

ISBN 978-966-1518-45-1

У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито зміст основних понять української мови, зокрема подано відомості про мову та мовлення, функції мови, правопис,...     Детальніше

Хоронжий А. Г.

Курс лекцій: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 290 с.

ISBN 978-617-574-012-5

Навчальний посібник присвячений теоретичним положенням і практичному керівництву системою соціального управління. На основі теоретичного аналізу і експериментальних результаті висвітлені закономірності і принципи соціального управління, система, організаційна структура процес управління,...     Детальніше

Гребеньков Г. В, Красноносов Ю. М., Смоктій А. О., Тимченко О. В.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”. – 229 с.

ISBN 978-617-574-001-9

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх виникнення і тактику дій щодо розв’язання з урахуванням професійної спрямованості...     Детальніше

СОСНІН О. В., ВОРОНКОВА В. Г., АЖАЖА М. А.

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 602 с.

ISBN 978-617-574-028-6

Умови формування конкурентної політики держави як фактору розвитку економіки України зумовлюють підвищення наукового інтересу до концептуального осмислення феномена інвестицій в людський розвиток як в  теорії, так і на практиці. Саме томуважливість наукового осмислення...     Детальніше

Кордон М. В.

Навч. посіб. – Львів: Магнолія 2006. – 336 с.

ISBN 978-617-574-014-9

Розглядається історія української культури – від первісного суспільства до початку ХХІ століття. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стистий зміст
Розділ 1. Обсяг і зміст поняття „Українська культура”
Розділ 2. Дохристиянський...     Детальніше

Комаринська З. М.

Навч. посіб. – Львів: “Магнолія 2006”. – 451 с.

ISBN 978-966-2025-41-5

Пропонований навчальний посібник відповідає сучасним вимогам викладання історії України у вищій школі. Цей посібник – своєрідний навчальний комплекс, який не лише подає історичний матеріал,...     Детальніше

Петрушенко В. Л.

Навчальний посібник, – 5-те видання, виправ. і доповн. –  506 с.

ISBN 966-8340-38-8

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії сві­то­вої та вітчизняної філософської думки, ос­но­вних теоретичних проблем сучасної фі­ло­со­фії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика ува­га в книзі при­ділена...     Детальніше

Петрушенко В.Л.

Філософія: Підручник. – Львів: – 506 с.

ISBN 966-8340-38-8

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоре­тичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки....     Детальніше

Смольков О. А., Дещинський Ю. Л.

Навчальний посібник. – 460 с.

ISBN 966-8340-45-0

Навчальний посібник “Філософія” написано згідно вимог нормативної програми курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти. Виклад є лаконічним за змістом та доступ­ним за логікою подання історії філософії світу та української філософської думки, а також...     Детальніше

Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є.

2-ге вид., перероб. і доповнене / За науковою редакцією В. М. Пічі.  – 340 с.

ISBN 978-966-2025-32-3

Словник містить понад 1463 статті, в яких достатньо повно і в доступній формі розкриваються основні соціологічні, терміни і поняття.
Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації,...     Детальніше

За редакцією В. М. Пічі

Підручник, 2-ге видання, виправл. і переробл. – 277 с.

ISBN 966-8340-25-6

У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спе­ціальних і галузевих теорій, вивчення яких пе­редбачено освітньо-професійною про­г­ра­мою підготовки молодших спеціалістів,  спе­ціа­лістів, бакалаврів, ма­гіст­рів, а також...     Детальніше

Хоронжий А. Г.

Навчальний посібник. – 170 с.

ISBN 966-8340-79-5

Курс лекцій містить широке коло питань, які розкривають суть і зміст соціології релігії як нау­ки і навчальної дисципліни. Висвітлюються соціо­­логічні теорії, структура і функції релігії. Роз­гля­даються відносини релігії і суспільства, релігії і людини.
Курс лекцій призначений для студентів соціології.

Гриф...     Детальніше

Семашко О. М.

Навчальний посібник, 2-ге видання, виправл. і доповн. – 244 с.

ISBN 966-8340-48-5

Дане видання є першим посібником з соціології мистецтва в Україні, заснованим на узагальненні проведених, особливо в останню чверть ХХ століття, емпіричних дослідженнях художнього життя України і викладеним за галузевим принципом.
Для студентів соціологічних факультетів, мистецьких...     Детальніше

Петрушенко В. Л.

ФІЛОСОФІЯ: Короткий навчальний словник: терміни і поняття. – Львів. –  148 с.

ISBN 978-966-2025-19-4

Навчальний словник основних філософських термінів і понять призначений для студентів вищих навчальних закладів України, I, II, III і IV рівнів акредитації, особливо для тих, хто вивчає курс філософії самостійно. Словник достатньо повно та в доступній формі подає терміни...     Детальніше

Петрушенко О. П.

Навчальний посібник. – 353 с.

ISBN 978-966-2025-00-6

У словнику достатньо повно і в доступній формі розкривається зміст основних термінів та понять з лекційного курсу “Естетика”.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, буде корисним учням і вчителям шкіл, ліцеїв, гімназій, профтехучилищ, для всіх, хто...     Детальніше

Шадських Ю. Г., Піча В. М.

Психологія: Короткий навчальний словник: терміни і поняття –  272 с.

ISBN 978-966-2025-35-4

Навчальний словник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст понад 1473 основних психологічних термінів і понять.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, а також на учнів і вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій і профтехучилищ. Буде корисний для всіх, хто займається самоосвітою.

Повторева С. М.

Навчальний посібник – 196 с.

ISBN 978-966-2025-10-3 

У словнику достатньо повно і в доступній формі розкриваються зміст основних термінів та понять з лекційного курсу “Логіка”, надаються відомості про вчених – представників науки логіки.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, буде корисним учням і вчителям...     Детальніше

Смольков О. А., Дещинський Ю. Л.

Навчальний посібник – 232 с.

ISBN 966-8340-49-3

Навчальний посібник “Релігієзнавство” написаний за нормативною програмою курсу “Основи філософських знань”. Виклад є лаконічним за змістом та доступним за логікою подання історії розвитку релігій світу та їхнього місця в українському світогляді, а також основних різновидів релігій давніх та сучасних...     Детальніше

Шадських Ю. Г.

Навчальний посібник, 2-ге вид., виправлене. – 320 с.

ІSBN 966-8340-54-Х

Посібник допоможе сформувати у студентів систему знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства, усвідомити сутність механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як підвалин її формування в процесі виховання, навчання та освіти. Для викладачів та студентів вищих...     Детальніше

За редакцією В. Л. Петрушенка

Навчальний посібник для викладачів та студентів ВНЗ, 2-ге видання, стереотипне. – 256 с.

ISBN 966-8340-00-0

Практикум включає у свій зміст пе­ре­лік тестів, контрольних та проблемних пи­тань, а також набір фрагментів із ори­гінальних фі­ло­соф­сь­ких творів до всіх основних програмних тем су­час­но­го курсу філософії. Призначений для сту­дентів усіх форм навчання та вик­ла­дачів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Філософія,...     Детальніше

За редакцією В. М. Пічі

Навчальний посібник, 2-ге видання стереотипне. – 368 с.

ISBN 966- 8340-30-2 

Практикум включає тер­мі­но­ло­гіч­ний словник, структурні схеми і таб­лиці, план семінарського за­нят­тя, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, крос­ворди, а також набір фраг­мен­тів із оригінальних соціо­ло­гіч­них творів зарубіжних та віт­чиз­ня­них...     Детальніше

Піча В. М., Хома Н. М.

Навчальний посібник. 3-тє вид., доп. – 172 с.

ISBN 966-8340-37-Х

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (про­грами) нормативної дисципліни “По­літо­ло­гія”, розробленої Міністерством освіти і науки Ук­раїни, в систематизованому вигляді, під кутом зо­ру новітніх методологічних підходів і вла­сних ана­літичних висновків...     Детальніше

Піча В. М., Хома Н. М.

Підручник, 3-тє видання переробл. і доповн. – 476 с.

ІSBN 966-8340-39-6

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни “По­лі­то­ло­гія”, роз­роб­ле­ної Міністерством освіти і на­у­ки України, в систематизованому вигляді, під ку­том зору новітніх методологічних підходів і влас­них аналі­тичних висновків...     Детальніше

Петрушенко В. Л.

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІI рівнів акредитації, – 4-тє видання, виправлене і доповнене. – 312 с.

ISBN 966-8340-29-9

Навчальний посібник складений у відповідності із програмою курсу “Основи філософських знань” для студентів вищих закладів освіти України І-ІІ рівнів акредитації.
Призначений для студентів та викладачів нефілософських...     Детальніше

Повторєва С. М.

Навчальний посібник. – 188 с.

ISBN 966-83-40-68-X

У навчальному посібнику основні питання курсу логіки розглядаються з урахуванням нових тенденцій логічної науки. Значну увагу приділено історичним аспектам розвитку логіки, що становитиме певний інтерес як для представників гуманітарних спеціальностей, так і для тих, хто навчається на технічних та природознавчих...     Детальніше

Петрушенко В. Л., Пинда Л. А., Подольська Є. А. та ін.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене / За заг. ред. проф. В. М. Пічі. – 360 с.

ISBN 966-8340-44-2

Згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, у посібнику вдало поєднано панорамне висвітлення культурологічної проблематики...     Детальніше

 Хома Н. М.
Навчальний посібник. – 3-ге видання, стереотипне.  – 480 с.
У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до поч. XXI ст.
Для студентів правничих відділень і факультетів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією...     Детальніше

Бакалець О. А.

Навч. посіб. – Львів – 573 с.

ISBN 978-966-2025-99-6

Посібник укладений за навчальною програмою МОН України з курсу “Історія України” для неісторичних факультетів вищих навчальних закладів України. У ньому подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор, використовуючи багаторічний...     Детальніше

Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А.

Навчальний посібник. – Львів – 312 с.

ISBN 978-966-2025-65-1

У навчальному посібнику сформована концепція етики ділового спілкування, яка розвивається в умовах ринкових стосунків. Ця концепція включає аналіз теоретико-методологічних засад етики ділового спілкування,...     Детальніше

Савельєв В. П.

Навчальний посібник – 2-ге вид., випр. і доповн. – 256 с.

ISBN 966-8340-56-6

У посібнику, побудованому у відповідності з навчальною програмою, затвердженою...     Детальніше

Снітинський В. В., Завальницька Н. Б., Брух О. О.
Навчальний посібник. –Львів.  – 300 с.
ISBN 978-966-2025-58-3

Систематизовано знання і практичний...     Детальніше