.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: magnol@lviv.farlep.net

Гуманітарні науки

Балабанова Л. В., Германчук А. М.
Підручник. – Львів: “Магнолія-2006”, 2013. – 368 с.
ISBN 978-617-574-072-9
Підручник присвячено актуальним теоретичним і методико-прикладним питан-
ням здійснення логістичної діяльності на підприємствах.
У підручнику розкрито концептуальні...     Детальніше

О.В. Виноградова, В.Г.Дарчук

Навчальний посібник. Львів: “Магнолія 2006”, 2012. -185 с.

ISBN 978-617-574-063-7

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства» спеціальності 6.140103, враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Автори посібника розглядають найбільш важливі...     Детальніше

Савельєв В. П., Повторева С. М.

Навчальний посібник. – Львів: “Маг но лія 2006”, 2012. – 328 с.

ISBN 978-617-574-041-5

У навчальному посібнику з урахуванням новітніх вимог державного стандарту нормативних дисциплін, розробленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, розглядаються історичні аспекти розвитку культурології, етики, естетики, а також найбільш актуальні проблеми...     Детальніше

Савельєв В. П.

Навчальний посібник, 2011. – 279 с.

ISBN 978-966-2025-20-0

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(протокол № 14/18.2 – 2024 від 08.09.2009 р.)

Словник містить понад 280 статей, в яких достатньо повно і в достатній формі розкриваються основні етичні поняття,...     Детальніше

Харцій О. М.

Візуальна психодіагностика / Навчальний посібник (модульний варіант). – Львів, «Магнолія 2006», – 2012, 224 с.

ISBN 978-966-2025-80-4

В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику як науку, визначено рівень знань, умінь та навичок, які потрібні спеціалістам для успішного...     Детальніше

О. Є. Гриджук

Навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – [2-е вид., випр. і доп.]. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 238 с.

ISBN 978-966-1518-45-1

У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито зміст основних понять української мови, зокрема подано відомості про мову та мовлення, функції мови, правопис,...     Детальніше

Хоронжий А. Г.

Курс лекцій: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 290 с.

ISBN 978-617-574-012-5

Навчальний посібник присвячений теоретичним положенням і практичному керівництву системою соціального управління. На основі теоретичного аналізу і експериментальних результаті висвітлені закономірності і принципи соціального управління, система, організаційна структура процес...     Детальніше

Гребеньков Г. В, Красноносов Ю. М., Смоктій А. О., Тимченко О. В.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2011. – 229 с.

ISBN 978-617-574-001-9

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх виникнення і тактику...     Детальніше

СОСНІН О. В., ВОРОНКОВА В. Г., АЖАЖА М. А.

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 602 с.

ISBN 978-617-574-028-6

Умови формування конкурентної політики держави як фактору розвитку економіки України зумовлюють підвищення наукового інтересу до концептуального осмислення феномена інвестицій в людський розвиток як в  теорії, так і на практиці. Саме томуважливість наукового осмислення...     Детальніше

Кордон М. В.

Навч. посіб. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 336 с.

ISBN 978-617-574-014-9

Розглядається історія української культури – від первісного суспільства до початку ХХІ століття. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
(лист № 1/11-8464 від 10.09.2010 р.)

Стистий...     Детальніше

Комаринська З. М.

Навч. посіб. – Львів: “Магнолія 2006”, 2011. – 451 с.

ISBN 978-966-2025-41-5

Пропонований навчальний посібник відповідає сучасним вимогам викладання історії України у вищій школі. Цей посібник – своєрідний навчальний комплекс, який не лише подає історичний матеріал,...     Детальніше

Петрушенко В. Л.

Навчальний посібник, – 5-те видання, виправ. і доповн. – 2009. –  506 с.

ISBN 966-8340-38-8

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії сві­то­вої та вітчизняної філософської думки, ос­но­вних теоретичних проблем сучасної фі­ло­со­фії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика ува­га в книзі при­ділена...     Детальніше

Петрушенко В.Л.

Філософія: Підручник. – Львів:, 2010. – 506 с.

ISBN 966-8340-38-8

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоре­тичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки....     Детальніше

Смольков О. А., Дещинський Ю. Л.

Навчальний посібник. – 2009. – 460 с.

ISBN 966-8340-45-0

Навчальний посібник “Філософія” написано згідно вимог нормативної програми курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти. Виклад є лаконічним за змістом та доступ­ним за логікою подання історії філософії світу та української філософської думки,...     Детальніше

Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є.

 2-ге вид., перероб. і доповнене / За науковою редакцією В. М. Пічі. –2009. – 340 с.

ISBN 978-966-2025-32-3

Словник містить понад 1463 статті, в яких достатньо повно і в доступній формі розкриваються основні соціологічні, терміни і поняття.
Розрахований на студентів, ас-
пірантів...     Детальніше

За редакцією В. М. Пічі

Підручник, 2-ге видання, виправл. і переробл. – 2009. – 277 с.

ISBN 966-8340-25-6

 У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спе­ціальних і галузевих теорій, вивчення яких пе­редбачено освітньо-професійною про­г­ра­мою підготовки молодших спеціалістів,  спе­ціа­лістів, бакалаврів, ма­гіст­рів,...     Детальніше

Хоронжий А. Г.

Навчальний посібник. 2009. – 170 с.

ISBN 966-8340-79-5

Курс лекцій містить широке коло питань, які розкривають суть і зміст соціології релігії як нау­ки і навчальної дисципліни. Висвітлюються соціо­­логічні теорії, структура і функції релігії. Роз­гля­даються відносини релігії і суспільства, релігії і людини.
Курс лекцій призначений для студентів соціології.

Гриф...     Детальніше

Семашко О. М.

Навчальний посібник, 2-ге видання, виправл. і доповн., 2009. – 244 с.

ISBN 966-8340-48-5

Дане видання є першим посібником з соціології мистецтва в Україні, заснованим на узагальненні проведених, особливо в останню чверть ХХ століття, емпіричних дослідженнях художнього життя України і викладеним за галузевим...     Детальніше

Петрушенко В. Л.

ФІЛОСОФІЯ: Короткий навчальний словник: терміни і поняття. – Львів, 2009. –  148 с.

ISBN 978-966-2025-19-4

Навчальний словник основних філософських термінів і понять призначений для студентів вищих навчальних закладів України, I, II, III і IV рівнів акредитації, особливо для тих, хто вивчає курс філософії самостійно....     Детальніше

Петрушенко О. П.

Навчальний посібник, – 2009. – 353 с.

ISBN 978-966-2025-00-6

У словнику достатньо повно і в доступній формі розкривається зміст основних термінів та понять з лекційного курсу “Естетика”.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, буде корисним учням...     Детальніше

Шадських Ю. Г., Піча В. М.

Психологія: Короткий навчальний словник: терміни і поняття, – 2009. –  272 с.

ISBN 978-966-2025-35-4

Навчальний словник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст понад 1473 основних психологічних термінів і понять.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, а також на учнів і вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій і профтехучилищ. Буде корисний для всіх, хто займається самоосвітою.

Повторева С. М.

Навчальний посібник,  – 2009. – 196 с.

ISBN 978-966-2025-10-3 

У словнику достатньо повно і в доступній формі розкриваються зміст основних термінів та понять з лекційного курсу “Логіка”, надаються відомості про вчених – представників науки логіки.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних...     Детальніше

Смольков О. А., Дещинський Ю. Л.

Навчальний посібник – 2009. – 232 с.

ISBN 966-8340-49-3

Навчальний посібник “Релігієзнавство” написаний за нормативною програмою курсу “Основи філософських знань”. Виклад є лаконічним за змістом та доступним за логікою подання історії розвитку релігій світу та їхнього місця в українському світогляді, а також основних різновидів релігій давніх...     Детальніше

Шадських Ю. Г.

Навчальний посібник, 2-ге вид., виправлене. 2009. – 320 с.

ІSBN 966-8340-54-Х

Посібник допоможе сформувати у студентів систему знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства, усвідомити сутність механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як підвалин її формування в процесі виховання, навчання та освіти. Для викладачів та студентів вищих...     Детальніше

За редакцією В. Л. Петрушенка

Навчальний посібник для викладачів та студентів ВНЗ, 2-ге видання, стереотипне. 2010. – 256 с.

ISBN 966-8340-00-0

Практикум включає у свій зміст пе­ре­лік тестів, контрольних та проблемних пи­тань, а також набір фрагментів із ори­гінальних фі­ло­соф­сь­ких творів до всіх основних програмних тем су­час­но­го курсу філософії. Призначений для сту­дентів усіх форм навчання та вик­ла­дачів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-259 від 10.02. 2005 р.)

Стислий...     Детальніше

За редакцією В. М. Пічі

Навчальний посібник, 2-ге видання стереотипне, 2009. – 368 с.

ISBN 966- 8340-30-2 

Практикум включає тер­мі­но­ло­гіч­ний словник, структурні схеми і таб­лиці, план семінарського за­нят­тя, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, крос­ворди, а також набір фраг­мен­тів із оригінальних соціо­ло­гіч­них творів зарубіжних та віт­чиз­ня­них...     Детальніше

Піча В. М., Хома Н. М.

Навчальний посібник. 3-тє вид., доп., 2009. – 172 с.

ISBN 966-8340-37-Х

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (про­грами) нормативної дисципліни “По­літо­ло­гія”, розробленої Міністерством освіти і науки Ук­раїни, в систематизованому вигляді, під кутом зо­ру новітніх методологічних підходів і вла­сних ана­літичних...     Детальніше

Піча В. М., Хома Н. М.

Підручник, 3-тє видання переробл. і доповн., 2009. – 476 с.

ІSBN 966-8340-39-6

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни “По­лі­то­ло­гія”,...     Детальніше

Петрушенко В. Л.

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІI рівнів акредитації, – 4-тє видання, виправлене і доповнене, 2010. – 312 с.

ISBN 966-8340-29-9

Навчальний посібник складений у відповідності із програмою курсу “Основи філософських знань” для студентів вищих закладів освіти України І-ІІ рівнів акредитації....     Детальніше

Повторєва С. М.

Навчальний посібник. 2009. – 188 с.

ISBN 966-83-40-68-X

У навчальному посібнику основні питання курсу логіки розглядаються з урахуванням нових тенденцій логічної науки. Значну увагу приділено історичним аспектам розвитку логіки, що становитиме певний інтерес як для представників гуманітарних спеціальностей, так і для тих, хто навчається на технічних та природознавчих...     Детальніше

Петрушенко В. Л., Пинда Л. А., Подольська Є. А. та ін.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене / За заг. ред. проф. В. М. Пічі. – 2009. – 360 с.

ISBN 966-8340-44-2

Згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, у посібнику вдало поєднано панорамне висвітлення культурологічної проблематики...     Детальніше

 Хома Н. М.
Навчальний посібник. – 3-ге видання, стереотипне. 2009. – 480 с.
У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до поч. XXI ст.
Для студентів правничих відділень і факультетів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією...     Детальніше

Бакалець О. А.

Навч. посіб. – Львів, 2010. – 573 с.

ISBN 978-966-2025-99-6

Посібник укладений за навчальною програмою МОН України з курсу “Історія України” для неісторичних факультетів вищих навчальних закладів України. У ньому подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор,...     Детальніше

Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А.

Навчальний посібник. – Львів, 2009. – 312 с.

ISBN 978-966-2025-65-1

У навчальному посібнику сформована концепція етики ділового спілкування, яка розвивається в умовах ринкових стосунків. Ця концепція включає аналіз теоретико-методологічних засад етики ділового...     Детальніше

Савельєв В. П.

Навчальний посібник – 2-ге вид., випр. і доповн. 2010. – 256 с.

ISBN 966-8340-56-6

У посібнику, побудованому у відповідності з навчальною програмою,...     Детальніше

Снітинський В. В., Завальницька Н. Б., Брух О. О.
Навчальний посібник. –Львів,  2009.  – 300 с.
ISBN 978-966-2025-58-3

Систематизовано знання і практичний...     Детальніше