.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: magnol@lviv.farlep.net

Петрушенко В. Л.

Навчальний посібник, – 5-те видання, виправ. і доповн. –  506 с.

ISBN 966-8340-38-8

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії сві­то­вої та вітчизняної філософської думки, ос­но­вних теоретичних проблем сучасної фі­ло­со­фії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика ува­га в книзі при­ділена філософії історії та со­ці­а­льної фі­ло­софії, питанням діалектики як за­га­льної те­о­рії розвитку і методу та її аль­тер­на­тивам.
Призначений для студентів і аспірантів, ши­ро­кого кола зацікавлених філософією.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
Тема 1. Філософія, її походження, проблематика та функції
Тема 2. Філософія Стародавнього Сходу
Тема 3. Антична філософія
Тема 4. Західноєвропейська філософія середньовіччя
Тема 5. Філософія відродження
Тема 6. Філософія нового часу
Тема 7. Німецька класична філософія
Тема 8. Історико-філософський процесу в Європі xix ст
Тема 9. Зарубіжна філософія xx ст.
Тема 10. Нарис історії української філософії
Тема 11. Проблема буття у філософії
Тема 12. Свідомість як філософська проблема
Тема 13. Людина та її буття як предмет філософського осмислення
Тема 14. Філософія особистості
Тема 15. Проблема пізнання у філософії
Тема 16. Проблеми методології в сучасній філософії
Тема 17. Діалектика як загальна теорія розвитку і метод та її альтернативи
Тема 18. Філософія історії
Тема 19. Соціальна філософія
Тема 20. Культура та цивілізація